PDF READ [Zaginięcie Chyłka i Zordon #2]

Zymaj ce w napi ciu poza tym mamy do czynienia z fajnymi zwrotami akcji No i zako czenie bardzo mi si podoba o Szczerze polecam D W ocenie Zagini cia b d lito ciwa i pomin redaktorsk fuszerk a tak e nadu ywanie przez Remigiusza Mroza s w perorowa i minorowy cho irytowa o mnie to NIEMI OSIERNIE S YSZA AM O TEJ KSI CE osiernie S ysza am o tej ksi ce jest najlepsz z czterech cz ci Pomy la am e dam szans Chy ce i Zordonowi To chyba nie by najlepszy pomys Wynudzi am si jak mops Nie przekona a mnie g wna intryga tak skomplikowana e a ma o prawdopodobna atwo te odgad am pewne tajemnice Ca y "czas czeka am na moment zaskoczenia jak cho " czeka am na moment zaskoczenia jak cho w Kasacji a kiedy ju nast pi wcale nie by am zaskoczona Remigiusz Mr z po raz kolejny stosuje podobne przewidywalne schematy a jego zami owanie do serialu Suits wykracza poza inspiracj To ju zwyk e zrzynanie Najgorsze zostawiam na koniec Chy ka i Zordon czyli schemat will theywon t they Czytaj c mia am wra enie e batalie s dowe zosta y zast pione nastoletnimi podchodami Bardzo lubi posta Kormaka a w a nie jego jak na z o by o najmniej Szkoda bo podobnie jak Langer z Kasacji to jedna z niewielu godnych uwagi postaci Przede mn jeszcze lektura Immunitetu a w marcu premiera Inwigilacji Nie spisuj jeszcze Remigiusza Mroza na straty Mo e si jeszcze podniesie Mr z odebra mi kolejn dob ycia wi teczn rodzinn atmosfer zast pi em czytaniu tego ogromnego tomiszcza kt re nazwano Zagini ciem I naprawd by o warto Mog z przyjemno ci og osi e doczekali my si polskiego odpowiednika Johna Grishama Ci panowie powinni pomy le o jakiej wsp lnej ksi ce Nawet adnie by to wygl da o Grisham Mr z Prawie jak elzany McVayWi ce. Tawia zarzut zabójstwa Proces ma charakter poszlakowy mimo to wszystko zdaje się wskazywać na winę rodziców – wszak gdy wyeliminuje się to co niemożliwe cokolwiek pozostanie musi być prawd?. Zaginięcie Chyłka i Zordon #2Zn w nieco zaskakuj cy finisz za to Zordon nam si rozkr ci Cicha Woda Jeden D woda jeden D naprawd mam problem Chodzi o to e lubi wi kszo ksi ek napisanych przez Remigiusza Mroza ale z t seri wci jakby si mijam Uwielbiam momenty w kt rych autor ko czy dane rozdzia y i nagle przenosi mnie gdzie indziej a ja przewracam zach annie kartki aby powr ci do poprzedniego poruszanego w tku Uwielbiam wykreowany wiat w kt rym adwokaci prokuratorzy i oskar eni maj swoje jasne i ciemne strony Nie mog jednak wgry si w te poszczeg lne istorie tak bardzo jakbym chcia a Bohaterzy wydaj mi si irytuj cy nierozwa ni w pewien spos b nawet dziwni Nie rozumiem relacji jaka mi dzy nimi istnieje "I MAM WRA ENIE E ONI SAMI JEJ NIE " mam wra enie e oni sami jej nie Poza tym autor w trakcie czytania pierwszych kilkuset stron dostarcza mi emocji godnych ca kiem dobrego krymina u a potem ko czy nagle wszystko w spos b kt ry mi nie odpowiada bo zako czenie toczy si na zaledwie kilku stronach Co mi w tym wszystkim nie gra Cho bym bardzo chcia a to jako nie mog Ta seria nie jest chyba dla mnie ale i tak j doko cz aby wiedzie jak ostatecznie zako cz si pewne rozwini te W TkiWracaj C Do tkiWracaj c do Zagini cia to odnios am wra enie e jest ono o niebo lepsze ni Kasacja Zar wno styl pisania autora jak i pozosta e kwestie by y na wy szym poziomie Tytu owe zagini cie ma ej dziewczynki zrobi o w tym przypadku swoje Domy li am si kto zrobi to co zrobi ale nie mia am zielonego poj cia jak to powi za z innymi wydarzeniami Intryguj ca sprawa i rozw j akcji brak jakichkolwiek dowod w i konkretnych poszlak podj ty w tek Bia orusina przemytu a tak e niewielkiej spo eczno ci w kt. Trzyletnia dziewczynka znika bez śladu z domku letniskowego bogatych rodziców Alarm przez całą noc był włączony a okna i drzwi zamknięte Śledczy nie odnajdują żadnych poszlak świadczącyc.

characters Zaginięcie Chyłka i Zordon #2

Rej ka dy ka dego
Zna To Wszystko Z 
To wszystko z y o si na moje zainteresowanieCo do g wnej bohaterki Nadal nie jest ona moj ulubienic Pomimo tego przej am si tym co autor zrobi jej w tej cz ci Zordon si rozkr ci ale ci gle nie podbi mojego sercaDaj 4 gwiazdki poniewa Kasacji da am 3 i czuj si w obowi zku oceni t pozycj lepiej PS Pojawi a si Olga Szrebska Lovki foreverki Nie s dzi am e to mo liwe ale jest jeszcze lepsza od Kasacji Chy ka i Zordon ruzlez A zako czenie wymiata i nie mog si doczeka tr jki Nie przepadam za t powie ci niestety Pocz tek by naprawd obiecuj cy i my la em e Zagini cie b dzie tak zachwycaj ce jak Kasacja jednak druga po owa ksi ki to wra enie rozmy a Autor skupi uwag na rzeczach kt re potrafi y znu y ca a sprawa by a strasznie rozwleczona Odnosz wra enie e Mr z mia wietny pomys jednak nie wiedzia jak to dalej poci gn i dlatego wysz o to co wysz o Chy ka jest nadal wietna cho to co zrobi a na samym ko cu by o po prostu niew a ciwe Na pewno przeczytam kolejne cz ci ale odczuwam ogromny niedosyt zwi zany z Zagini ciem Napi cie trzyma o mnie do ostatnich kartekDuet Chy ka Ory ski chyba nigdy mi z Zagini ciem Napi cie trzyma o mnie do ostatnich kartekDuet Chy ka Ory ski chyba nigdy mi nie znudzi a tym bardziej poczucie umoru autora w tym cyklu DTROCH si zakr ci em przed ko cem ksi ki poniewa nie wiedzia em ju co jest prawd a co nie ale ten m tlik wynagrodzi mi rewelacyjny fina nadaj cy b nudzi am si przez wi ksz cz ksi ki i jako nie mog am si w ni wci gn ALE ostatnie 100 stron by o bardzo dobre Jak dla mnie ta cz jest lepsza od poprzedniej Z ksi kami Mroza mam ten problem e s dla mnie momentami bardzo przerysowane ta na szcz cie taka nie jest Wydarzenia s ciekawe i tr. H o porwaniu i podejrzewają że dziecko nie żyjeDoświadczona prawniczka Joanna Chyłka i jej początkujący podopieczny Kordian Oryński podejmują się obrony małżeństwa któremu prokuratura

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *